Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

00:06
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viapannakies pannakies

March 23 2017

mhsa
23:17
2459 d8ab 500
Reposted fromsanczo sanczo viaever ever
mhsa
23:15
9505 2832
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAmericanlover Americanlover
mhsa
23:12
9669 3b08 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
mhsa
23:12
0385 f18f
Reposted fromPoranny Poranny viasilence89 silence89
mhsa
22:50
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

March 20 2017

mhsa
13:27
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viapannakies pannakies
13:27
2409 d975 500

queenpersephxne:

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.- Vincent Van Gogh

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma vialora lora
13:26
mhsa
13:25
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll vianoexpectations noexpectations
mhsa
13:24

March 19 2017

18:46
8017 2267 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viasilence89 silence89
mhsa
18:14
5888 181f
Reposted fromNajada Najada viaszydera szydera
mhsa
18:14
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam.
— Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
mhsa
18:14
mhsa
18:14
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
mhsa
00:24
00:16
1853 d04d 500
Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula
00:14
mhsa
00:14
5206 29ac
Reposted fromunexplainable unexplainable viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl