Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

mhsa
03:23
4476 9c22
Reposted fromdumbscream dumbscream viagdziejestola gdziejestola
03:20
mhsa
03:19
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
mhsa
03:09
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
mhsa
03:09
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.

Wyrok brzmi: coś jeszcze będzie.  
— Marcin Świetlicki
Reposted fromumorusana umorusana viamerryxoxo merryxoxo
mhsa
03:07
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromaletodelio aletodelio viamerryxoxo merryxoxo
mhsa
03:07
8931 b5a5
mhsa
03:06
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viasprzedawcaswiec sprzedawcaswiec
mhsa
03:03
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viadobby dobby
mhsa
02:31
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viadesperateee desperateee
mhsa
02:28
2091 2292
Reposted fromohshit ohshit viaAmericanlover Americanlover
mhsa
02:28
mhsa
00:43
mhsa
00:43
00:42
mhsa
00:04
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

November 20 2017

23:48
9905 e83a
23:48
23:36

How to tell if it's getting bad again:

honeycurl:

threebabies:

- sleeping too much or not at all
- eating too much or too little
- sounding disinterested in everything
- being spaced out a lot
- rambling a lot or not talking at all
- losing track of time
- making cynical comments, usually about yourself
- pushing people away
- tend to rubbing your eyes and head a lot
- avoiding eye contact
- always being shaky
- avoiding certain conversations

damn

mhsa
23:27

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl